Poučení

Zásady zpracování osobních údajů

Nadačního fondu obchodu Zelená domácnost rodiny Dobrých

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je zejména promítnout povinnost stanovenou v čl. 13 (případně čl. 14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „GDPR“) a poskytnout fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme při činnosti Nadačního fondu obchodu Zelená domácnost rodiny Dobrých (dále také jen „Nadační fond“), informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme, především pak jak je shromažďujeme, k jakým účelům je využíváme a v neposlední řadě jaká práva máte a jak je můžete uplatňovat.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je:

Nadační fond obchodu Zelená domácnost rodiny Dobrých
IČO: 08760152
se sídlem Přestvůrka 162, 281 63 Černé Voděrady
zapsaný v nadačním rejstříku Spisová značka N 1768 vedená u Městského soudu v Praze
e-mail: info@nf.zelenadomacnost.com
webové stránky: https://nf.zelenadomacnost.com/

Vaše osobní údaje jako správce shromažďujeme, disponujeme s nimi a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám, jakožto správci vašich osobních údajů, můžete uplatňovat práva, o kterých je detailněji pojednáno v samostatné kapitole.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím formuláře sloužícího k žádosti o příspěvek, nebo které nám budou jinak s Vaším souhlasem poskytnuty.

Zpracováváme tak tyto osobní údaje subjektů (fyzických osob):

a) jméno a příjmení

b) email a telefonní číslo

c) adresu bydliště

d) datum narození (pouze v případě, kdy je to nezbytné z důvodu jednoznačné identifikace subjektu údajů nebo pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis nebo rozhodnutí či jiné opatření orgánu veřejné moci)

4. Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:

a) jednání o poskytnutí nadačního příspěvku či navázání jiné formy spolupráce s Nadačním fondem,

b) uzavření, plnění a evidence smluv uzavíraných s Nadačním fondem,

c) kontrola použití nadačního příspěvku či jiného plnění poskytnutého Nadačním fondem,

d) evidence poskytnutých nadačních příspěvku či jiného plnění zejména za účelem vedení řádného účetnictví a za účelem splnění dalších zákonných povinností dle platných právních předpisů,

e) přiměřené uveřejňování vašeho příběhu na našich webových stránkách, přiměřená propagace Nadačního fondu na internetu a také případně v tiskovinách.

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s žádostí o příspěvek a uzavřením darovací (a to i pokud ji uzavíráte jako dárci Nadačního fondu) či jiné smlouvy uzavřené s Nadačním fondem a dále v průběhu jejího plnění (k době zpracování blíže viz čl. 6 těchto zásad ochrany osobních údajů), nebo které nám budou jinak s Vaším souhlasem poskytnuty.

Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen v situaci, je-li to nezbytné, a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.

Právním základem zpracování je plnění dle smlouvy, jejíž stranou je Nadační fond a subjekt údajů, plnění zákonem předepsaných povinností, například registrační a oznamovací povinnosti vůči úřadům či grantových a obdobných programů, souhlas se zpracováním ze strany subjektu údajů, resp. situace, kdy je zpracování nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů Nadačního fondu.

5. Poskytování osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje předáváme v nezbytném rozsahu svým proškoleným zaměstnancům nebo členům orgánů Nadačního fondu z důvodu zpracování vašeho požadavku poskytnutí nadačního příspěvku, či jiné formy spolupráce s Nadačním fondem (např. zahájení sbírky), dále z důvodu převedení daru v rámci poskytnutí nadačního příspěvku či jiného plnění na základě spolupráce s Nadačním fondem, či jinak kvůli naplnění některého účelu zpracování osobních údajů uvedeného v čl. 4 těchto zásad zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím subjektům (dále také jen „zpracovatel“) jako např. účetním, daňovým poradcům, nebo advokátům vázaným povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů mezi námi případně mezi Nadačním fondem a třetími osobami. Vybíráme pouze takového zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů při jejich zpracování. Zpracování osobních údajů zpracovatelem se řídí smlouvou uzavřenou mezi zpracovatelem a Nadačním fondem.

Údaje o jméně, příjmení a bydlišti mohou být poskytnuty také dárcům, kteří mají v úmyslu podpořit či již podpořili projekt, který se týká subjektu údajů, pokud o to dárce Nadačního fondů požádá a pokud je s ním uzavřena smlouva, která jej zavazuje dále tyto osobní údaje nepoužít jinak než v nezbytném rozsahu ke kontrole toho, jak má být či bylo s prostředky k podpoře projektu naloženo.

Bez Vašeho souhlasu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy. Jde zejména o orgány veřejné správy a soudy.

Není-li uvedeno jinak, Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů, ani dalšími zpracovateli.

6. Způsob a doba zpracování osobních údajů

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 

V případě žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v jakékoliv podobě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu za účelem jednání o poskytnutí nadačního příspěvku či jiné formy spolupráce s Nadačním fondem a v rámci toho zejména jako podklad pro rozhodnutí Nadačního fondu takovou smlouvu uzavřít. V případě, že k uzavření smlouvy nedojde, uchováváme Vaše osobní údaje maximálně rok od okamžiku jejich poskytnutí za účelem případného informování z naší strany o případné nové možnosti podpory aktivit uchazeče o nadační příspěvek.

Vaše osobní údaje jinak uchováváme po dobu trvání smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, abychom mohli tuto smlouvu z naší strany naplnit a ověřit naplnění účelu smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou uchováváme vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy nebo po dobu, kterou potřebujeme pro ochranu našich oprávněných zájmů či práv. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Pokud pominou důvody pro zpracování osobních údajů, provádíme zpracování osobních údajů již pouze v podobě archivace, po dobu nezbytnou ke splnění zákonných lhůt pro archivaci, a dále ke splnění našich případných zákonných povinností ve věci správy domu a pozemku v rámci zákonných promlčecích lhůt. Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme oprávněni uchovávat daný osobní údaj, tak osobní údaj je-li to možné vymažeme, anonymizujeme či pseudonymizujeme v našich databázích tak, aby nebylo možné subjekt údajů určit, ledaže se se subjektem údaje dohodneme jinak.

7. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle GDPR máte tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo zejména na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na výše uvedených kontaktech.

Právo na opravu nepřesných údajů.

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme, případně také na doplnění neúplných osobních údaj, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz.

Máte v souladu s GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů, přičemž i v takovém případě ale budeme nadále zpracovávat osobní údaje v nejmenším nutném rozsahu, pro výkon práva na svobodu projevu a informace. Vymazání osobních údajů lze odepřít, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

K výmazu dochází bez zbytečného odkladu po podání žádosti.

Právo na omezení zpracování.

Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení vašeho podnětu.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování.

V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů máte právo, abychom vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace Vám.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě, že vám neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování vašich osobních údajů.

Uplatnění výše uvedených práv.

Nadační fond nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat na výše uvedených kontaktních údajích.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu Vašich osobních údajů a rozhodně není naším cílem Vaše práva ani v nejmenším poškozovat, a proto se budeme pozorně věnovat Vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, tak se se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou zpracovány ve stavu ke dni 14.2.2020